Vårt arbete med hållbarhet

För oss handlar hållbarhet om att ta ansvar i alla led. Oavsett om det handlar om miljöfrågor eller vår personal.

VÅR VÄRDEGRUND

Värdegrunden är det som driver oss att ständigt utvecklas. Våra värderingar är att vara modiga, målinriktade, lyhörda och positiva. Vi utgår från dem i allt vi gör. Det gör oss till ett konkurrenskraftigt företag, både för dig som kund och för våra medarbetare.

VÅR ORGANISATION

Medarbetaren i fokus, nära relation med våra uppdragsgivare och hög kvalitet på våra arbeten. Detta är vårt koncept för långsiktiga relationer med både kunder och anställda.

Vårt arbete med hållbarhet

För oss handlar hållbarhet om att ta ansvar i alla led. Oavsett om det handlar om miljöfrågor eller vår personal.

Hållbarhet för Thormans

Hållbarhet för oss som företag är att kunna ta ansvar i alla led. Där vi som stort företag har en möjlighet att påverka, både arbetsmiljön för våra anställda, vår miljöpåverkan och trivseln för människor som bor i våra skötselområden.

Som en aktör inom driftentreprenad är vi i stort behov av att använda maskiner och drivmedel. Alla våra maskiner drivs med biodieseln HVO och det långsiktiga målet är att fasa ut alla fossila drivmedel mot förnybara alternativ.

Vi avstår även från att använda bekämpningsmedel i samband med all  ogräsrensning till förmån för mer miljövänliga alternativ som hetvatten, manuell bekämpning och maskinell ogräsborstning.

Utbildning leder till ökad yrkesstolthet, utveckling av arbetssätt och nya goda idéer, det är vi övertygade om. I samarbete med TCYK (Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté) utbildar vi löpande vår personal för att kvalitetssäkra vi våra uppdrag. Utbildningen leder till yrkesbevis och våra medarbetare får relevanta kunskaper samt färdigheter inom drift och underhåll. Både för offentliga som privata utemiljöer.

”Thormans hållbarhetsarbete är en integrerad och naturlig del av verksamheten. Arbetet ska prägla alla delar av verksamheten, såväl inom driftentreprenader och underhållsprojekt som kundrelationer och medarbetare. Att våra uppdrag utförs på ett hållbart sätt är avgörande för företagets korta och långsiktiga framgång, och som ansvarsfull samhällsutvecklare ska vi vara med och driva utvecklingen framåt.”

– Christian Mattsson, vd, Thormans Entreprenad

Hållbarhet för Thormans

Hållbarhet för oss som företag är att kunna ta ansvar i alla led. Där vi som stort företag har en möjlighet att påverka, både arbetsmiljön för våra anställda, vår miljöpåverkan och trivseln för människor som bor i våra skötselområden.

Som en aktör inom driftentreprenad är vi i stort behov av att använda maskiner och drivmedel. Alla våra maskiner drivs med biodieseln HVO och det långsiktiga målet är att fasa ut alla fossila drivmedel mot förnybara alternativ.

Vi avstår även från att använda bekämpningsmedel i samband med all  ogräsrensning till förmån för mer miljövänliga alternativ som hetvatten, manuell bekämpning och maskinell ogräsborstning.

Utbildning leder till ökad yrkesstolthet, utveckling av arbetssätt och nya goda idéer, det är vi övertygade om. I samarbete med TCYK (Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté) utbildar vi löpande vår personal för att kvalitetssäkra vi våra uppdrag. Utbildningen leder till yrkesbevis och våra medarbetare får relevanta kunskaper samt färdigheter inom drift och underhåll. Både för offentliga som privata utemiljöer.

 

”Thormans hållbarhetsarbete är en integrerad och naturlig del av verksamheten. Arbetet ska prägla alla delar av verksamheten, såväl inom driftentreprenader och underhållsprojekt som kundrelationer och medarbetare. Att våra uppdrag utförs på ett hållbart sätt är avgörande för företagets korta och långsiktiga framgång, och som ansvarsfull samhällsutvecklare ska vi vara med och driva utvecklingen framåt.”

– Christian Mattsson, vd, Thormans Entreprenad

Vår fakta

För oss är det viktigt att kunna dela med oss av de förbättringar vi gör för att kunna bli ett så hållbart företag som möjligt. Vi tror att en öppenhet med vårt utvecklingsarbete kommer gynna både oss och andra aktörer inom samma bransch. Där vi som en stor aktör har möjlighet att kunna påverka både miljö, arbetsmiljö och den stadsmiljö vi ansvarar för.

Hur tar vi ett sociala ansvar som företag?

Thormans tycker det är mycket viktigt att erbjuda möjlighet till arbete för människor som av olika anledningar står en bit ifrån arbetsmarknaden. Som ett led i detta har vi under flera år haft ett framgångsrikt samarbete med vår uppdragsgivare Stångåstaden via ett utbildningsprogram för nyanlända som får chans att lära sig yrket i kombination med språkundervisning. En framgångssaga för både företag och medarbetare som resulterat i flera anställningar efter avslutat program. 

Vi har också förnånen att kunna erbjuda praktikplatser och genomföra sommarjobbsprogram tillsammans med våra uppdragsgivare. Vi är stolta över att vara den första yrkeskontakten för många unga i arbetslivet. 

Det är även viktigt för oss att vara en aktör som strävar efter en jämn könsfördelning hos våra medarbetare och där olika bakgrund ses som en styrka inom företaget.

Hur tar vi hand om våra medarbetare?

I en medarbetarundersökning hösten 2019 fick medarbetarna bland annat svara på hur man trivs i sitt arbete på Thormans. Svaret blev 4,1 av maximalt 5 vilket tyder på att vi är en arbetsplats där många trivs, men att vi fortfarande har viktigt utvecklingsarbete kvar att göra. Vårt mål är att våra medarbetare ska få möjlighet att utvecklas i sina roller och känna möjlighet att vara delaktiga och kunna påverka sina arbetsuppgifter. Vårt arbete är inte klart innan alla våra medarbetare är helt nöjda med sin arbetssituation.

Inom företaget finns förmåner såsom friskvårdsbidrag, möjlighet till gruppträning under arbetstid för personer med stillasittande arbete och självklart är företaget anslutet till ett kollektivavtal.

Stressrelaterade sjukdomar är allt mer vanligt förekommande i vårt samhälle och Thormans har möjlighet att kunna erbjuda samtalshjälp till medarbetare där så behövs, oavsett om problemen är arbetsrelaterade eller inte. För oss är det viktigt att vår personal mår bra både under sin fritid och på sin arbetsplats.

Vad använder företaget för drivmedel?

En stor del av Thormans klimatpåverkan kan härledas till våra fordon och maskiner där drivmedlet är en viktig faktor. Vårt långsiktiga mål är att fasa ut alla fossila drivmedel för att kunna ersätta med förnybara. Ett stort steg i rätt riktning togs i maj 2019 där samtliga dieseldrivna fordon och maskiner i Linköping och Norrköping nu drivs av biodieseln HVO. Utöver upp till 90% reduktion av växthusgaser bidrar även HVO till betydligt lägre avgasemissioner än diesel vilket gör luftkvaliteten i städerna bättre. 

Nästa steg är att fasa ut bensindrivna maskiner och ersätta dessa med exempelvis eldrivna maskiner. Målet är att 100% av Thormans förbrukade bränsle ska vara fossilfritt år 2025 vilket går i linje med att Linköpings kommun ska vara en CO2-neutral kommun 2025.

Använder Thormans bekämpningsmedel?

Att avlägsna oönskad växlighet är en vanligt förekommande arbetsuppgift hos oss. Thormans ställer sig bakom riksdagens miljökvalitetsmål som antogs år 1999 där ’Giftfri miljö’ är ett utav dem. Vi strävar därför efter att i minsta möjliga mån använda kemikalier i verksamheten där de kan undvikas. Bekämpningsmedel är ett sådant område där vi har nolltolerans och istället använder oss av 3 st andra metoder: hetvatten, manuell ogräsrensning samt maskinell ogräsborstning.

Hur ser vår maskinpark ut?

Tillsammans med våra uppdragsgivare arbetar vi för en modern maskinpark med fokus på hög miljöprestanda. Vi har idag en stor maskinpark innehållande bland annat gräsklippare, traktorer, hjullastare och grävmaskiner. Vi tillser att klara ett ålderskrav på 10 år samt stegklasser på minimum IIIA. Vid investering av nya maskiner är en hög stegklass lika viktig faktor för oss som pris och funktion.

Vad händer med vårt avfall?

Våra arbeten ger upphov till en stor mängd avfall vilket gör sorteringen till en viktig aspekt i vårt hållbarshetsarbete. Idag har vi en sorteringsanläggning för fraktionerna brännbart, metall, papper, wellpapp, glas, plast, matavfall och komposterbart trädgårdsavfall. Vi tar även hand om ris och schakt som körs direkt till godkänd avfallsanläggning.